لیدلوری

ليدلوری:

التقوی د لوړو زده کړو مؤسسه په پام کې لري چې د مشخصو تخصصي، علمي او څېړنيزو پروګرامونو د وړاندې کولو له لارې د هېواد او سيمې په کچه د يو اکاډميک، علمي او څېړنيز نهاد په توګه وپېژندل شي.