ورزشي کلپ

التقوی د لوړو زده کړو موسسه د محصلینو لپاره د تفریحي او ورزشي فعالیتونو زمنیه برابروي. دا د لوړو زده کړو مؤسسه د فوټبال او کرکټ ټیمونو د لوبو د ترسره کولو لپاره دوی ته د يو ځانګړي لوبغالي د برابرولو په هڅه کې دی.