د تضمین کیفیت څانګه

کیفیت هغه وسیله ده چې له مخې یې یوه اداره په ډاډ او یقین سره د دې تضمین ورکوي چې د لوړو زده کړو معیارونه یې ښه او لوړیږي.

تضمین کیفیت

په لوړو زده کړو کې کیفیت یو اساسي اصل دی چې د زیاتو عواملو ترمنځ د متقابل عمل پایله ده او مختلفو کچو ته د رسیدو اندازه ټاکي. په دې کې رهبري، د پوهنځي کیفیت، د محصلینو کیفیت، زیربنایي اسانتیاوې، څیړنیز او روزنیز محیط، مدیریت، ستراتیژیکي پلان جوړونه، د ارزونې کړنلارې او عوامل شامل دي.

د تضمین کیفیت پروګرام عمده برخې:

  • د تضمین کیفیت د اصولو پراختیا او پرمختګ
  • د پروسو او ظرفیت لوړونې پراختیا و پرمختګ
  • څارنه او ارزونه

«کیفیت لوړې زده کړې د ارزښت وړ ګرځوي»