ماموريت:

التقوی د لوړو زده کړو مؤسسه د افغاني ټولنې د اړتياوو په نظر کې نيولو سره علمي او څېړنيز خدمات وړاندي کوي او له قوانينو او اکاډميکو معيارونو سره په مطابقت کې ژمن او مسلکي فارغان ټولنې ته وړاندې کوي.