کتابتون

دا د لوړو زده کړو مؤسسه چاپي مواد او ډیټابیس لري. دا کتابتون د یو جامع او متحد سیستم په درلودلو سره د انلاین کتابونو فهرست لري او د لپټاپ کمپیوټرونو لپاره د بي سیم انټرنیټ خدماتو سیستم هم شتون لري. حد اقل ۴۰ کمپيوټرونه په کمپیوټرلیب کې شتون لري او ټول محصلین ورته بشپړ لاسرسی لري.

د متفاوتو درسي اړتیاوو او لومړیتوبونو د پوره کولو په موخه دا کتابتون د مطالعې لپاره ارامې خونې، د محصلینو د لیدلو کتلو، خبرو کولو او ګروپی زده کړو خونې لري. دا کتابتون د لسانس دورې د نویو محصلینو لپاره د زده کړې د لارښوونې اړوند معلومات وړاندې کوي او د غوښتنې په اساس د معلوماتو د څیړلو ناستې او ځانګړي صنفونه هم په کې دایریږي. په دې کتابخانه کې درسي کتابونه هم توزیع کیږي.