په فیس کې تخفیف

په فیس کې تخفیف د کمیټې د تائید وروسته مستحقو محصلینو ته ورکول کیږي. د ۱۰ نه تر ۲۰ فیصده پورې تخفیف هغه محصلینو ته ورکول کیږي چې د سمستر په اخر کې یې تر ټولو لوړې نمرې اخیستې وي. همدا شان په میاشتني فیس کې ۱۰۰ سلنه تخفیف مستحقو محصلینو ته ورکول کیږي.