په اداره او تجارت کې لسانس (BBA)

د پرمختلونکې او پیچلې نړۍ کې د تجارت مدیریت د ټولو کوچنیو، متوسطو او سترو تجارتونو لپاره د سوداګرۍ یا تجارت مدیریت یو ضروري اصل ګڼل کیږی.  د دې ستونزې د حل په موخه د نړۍ په کچه پروګرامونه پیل شوي دي چې د التقوی د لوړو زده کړو موسسې هم د دې ستونزې د حل په موخه اقدام کړی دی. په اداره او تجارت کې (BBA) په برخه کې خپل عمده رول لوبولی دی چې په همدې موخه د التقوی د لوړو زده کړو موسسه د اداراتو او موسسو له لورې د نوي نسل د غوره استعدادونو د ګمارلو په برخه کې د مرستې او همکارۍ په موخه دا پروګرام وړاندې کوي. په اداره او تجارت کې لسانس اته (۸) سمستره لري او په ټوله کې څلور کلن پروګرام دی چې ټول مدیریتي او مالیاتي مضامین په کې شامل دي. مونږ خپل محصلین په یو عملي او  تجارتي چاپیریال کې د واقع کولو په وسیله په مشوقو او فعالو بوختونکو محیطونو کې رهنمایي کوو.